دوستان عزیز, ما در سه‌ سال گذشته خاطرات فراوانی‌ را از همبستگی‌ داشته ایم از جمل…

‫دوستان عزیز, ما در سه‌ سال گذشته خاطرات فراوانی‌ را از همبستگی‌ داشته ایم از جمله در مورد اعتصاب غذای هنرمند خوبمان جعفر پناهی، و اینک جان عزیزی در خطر است، مادری که به اقامه حقوق کودکانش از جان و سلامتی‌ اش گذشته، بیایید دست به دست هم بدهیم، و در دفاع از جان یک انسان و دیگران یاران دربند که این روز‌ها در اعتصاب غذا به سر میبرند، و شجاعانه برای رسیدن به حقوق حقه انسانی‌ و شرفشان که همانا شرافت همه مردم ایران و آزادی است، جان خود را در کف دست گرفته و اینگونه به مبارزه پرداخته اند، در اقدامی هماهنگ با تغییر عکس پروفایل خود توجه جهانیان را به ظلمی که در زندان‌های ایران بر این عزیزان میشود، جلب کنیم تا بلکه حکومت را وادار به اقدامی مفید در جهت حفظ سلامت و حقوق دوستان دربندمان بکنیم، باشد که شاهد روزی باشیم، که عزیزان دربند ما در کمال سلامت آزادی را در آغوش بگیرند…

——-
پیشنهادی‌ برای حمایت از اعتصاب غذای‌ جعفر پناهی که ۲ سال پیش منجر به حمایت گسترده در فضای اینترنت شد و نتایج مسّرت بخشی به بار آورد:
https://balatarin.com/permlink/2010/5/19/2055686


Timeline Photos
دوستان عزیز, ما در سه‌ سال گذشته خاطرات فراوانی‌ را از همبستگی‌ داشته ایم از جمله در مورد اعتصاب غذای هنرمند خوبمان جعفر پناهی، و اینک جان عزیزی در خطر است، مادری که به اقامه حقوق کودکانش از جان و سلامتی‌ اش گذشته، بیایید دست به دست هم بدهیم، و در دفاع از جان یک انسان و دیگران یاران دربند که این روز‌ها در اعتصاب غذا به سر میبرند، و شجاعانه برای رسیدن به حقوق حقه انسانی‌ و شرفشان که همانا شرافت همه مردم ایران و آزادی است، جان خود را در کف دست گرفته و اینگونه به مبارزه پرداخته اند، در اقدامی هماهنگ با تغییر عکس پروفایل خود توجه جهانیان را به ظلمی که در زندان‌های ایران بر این عزیزان میشود، جلب کنیم تا بلکه حکومت را وادار به اقدامی مفید در جهت حفظ سلامت و حقوق دوستان دربندمان بکنیم، باشد که شاهد روزی باشیم، که عزیزان دربند ما در کمال سلامت آزادی را در آغوش بگیرند…

——-
پیشنهادی‌ برای حمایت از اعتصاب غذای‌ جعفر پناهی که ۲ سال پیش منجر به حمایت گسترده در فضای اینترنت شد و نتایج مسّرت بخشی به بار آورد:
https://balatarin.com/permlink/2010/5/19/2055686

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: