همتی باید. حکم ماه آمد ، به زندانش کنید \ خانه اش نور است ویرانش کنید بند بر دست…

‫همتی باید.
حکم ماه آمد ، به زندانش کنید \ خانه اش نور است ویرانش کنید
بند بر دستان زیبایش زنید\ داغ آورده نشان دارش کنید
سلسله بر گردن و پایش زنید\ بر غل سنگین گرفتارش کنید
گر کسی پرسید ماه من کجاست ؟ \ آتش آورده پشیمانش کنید
گر گناهی ماه کرده چیست آن؟ \ از چه رو اینگونه آزارش کنید؟
زاسمان آورده پایین آیتی \ تا گنه ناکرده اعدامش کنید
قاضی پرونده از جرمش نگفت \ ماه جرمش چیست ، پیدایش کنید
جرم مه،پاشیدن مهتاب بود \ نور اگر دارید پنهانش کنید
بی حجابی بود جرم دیگرش\ چادر آورده مسلمانش کنید
حرف آخر،حکم،قتل ماه بود \ شب برون ناید خبردارش کنید
ماه در دهلیز ظلمت شد اسیر\ همتی باید که آزادش کنید…‬


Timeline Photos
همتی باید.
حکم ماه آمد ، به زندانش کنید \ خانه اش نور است ویرانش کنید
بند بر دستان زیبایش زنید\ داغ آورده نشان دارش کنید
سلسله بر گردن و پایش زنید\ بر غل سنگین گرفتارش کنید
گر کسی پرسید ماه من کجاست ؟ \ آتش آورده پشیمانش کنید
گر گناهی ماه کرده چیست آن؟ \ از چه رو اینگونه آزارش کنید؟
زاسمان آورده پایین آیتی \ تا گنه ناکرده اعدامش کنید
قاضی پرونده از جرمش نگفت \ ماه جرمش چیست ، پیدایش کنید
جرم مه،پاشیدن مهتاب بود \ نور اگر دارید پنهانش کنید
بی حجابی بود جرم دیگرش\ چادر آورده مسلمانش کنید
حرف آخر،حکم،قتل ماه بود \ شب برون ناید خبردارش کنید
ماه در دهلیز ظلمت شد اسیر\ همتی باید که آزادش کنید…
م.ر.م

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: