فریاد جعفر پناهی: آى آدم ها باور كنيد يك نفر در زندان مى سپارد جان!!! ….. نام…

‫فریاد جعفر پناهی:

آى آدم ها باور كنيد يك نفر در زندان مى سپارد جان!!!
….. نامش نسرين ستوده است. ……
آيا فرياد رسى هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬


Timeline Photos
فریاد جعفر پناهی:

آى آدم ها باور كنيد يك نفر در زندان مى سپارد جان!!!
….. نامش نسرين ستوده است. ……
آيا فرياد رسى هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: