جواد شمقدرى تمام تلاش خود را می نماید تا ثابت كند جايزه خرس نقرهاى سياسى است . د…

‫جواد شمقدرى تمام تلاش خود را می نماید تا ثابت كند جايزه خرس نقرهاى سياسى است . در این ميان على معلم -كه ركوردار داورى يا عضويت دركميته هاى انتخاب فيلم طى سال هاى مديريت شمقدرى بر جشنواره غير سياسى فجر بوده – هم به كمك اش آمده وبه اين مسله دامن ميزند حتى علي معلم گفته به نظر من «پرده بسته» یک فیلم شخصی و به نوعی حدیث نفس کارگردانانش است که اتفاقا چندان در جشنواره مورد توجه مخاطبان قرار نگرفت.

در حاليكه طبق گزارش خبرگزاريها تماشاگران در جاى جاى فيلم ابراز احساسات كردند و با اولين تصويرى كه از پناهى نشان داده شد تشويق بيشتر شد . بهتر است آقاى معلم به هر دليلى كه همراه جواد شمقدرى شده است فيلم زير را ببيند. در فيلم زير استقبال گرم تماشاگران فستيوال برلين از سخنرانى كامبوزيا پرتوى در پايان اولين نمايش فيلم "پرده"بخوبى مشخص است. اگر تماشاگران فيلم را دوست نداشتند در پايان فيلم نمي نشستند تا دست اندركاران فيلم را اينگونه تشوىق كنند بخوبى در اين تصوير مشخص است حتى يك نفر هم بيرون نرفته است.


Feb 13, 2013 10:24am
‫استقبال گرم تماشاگران فستيوال برلين از سخنرانى كامبوزيا پرتوى در پايان اولين نمايش فيلم "پرده" جواد شمقدرى تمام تلاش خود را می نماید تا ثابت كند جايزه خرس نقرهاى سياسى است . در این ميان على معلم -كه ركوردار داورى يا عضويت دركميته هاى انتخاب فيلم طى سال هاى مديريت شمقدرى بر جشنواره غير سياسى فجر بوده – هم به كمك اش آمده وبه اين مسله دامن ميزند حتى علي معلم گفته به نظر من «پرده بسته» یک فیلم شخصی و به نوعی حدیث نفس کارگردانانش است که اتفاقا چندان در جشنواره مورد توجه مخاطبان قرار نگرفت. در حاليكه طبق گزارش خبرگزاريها تماشاگران در جاى جاى فيلم ابراز احساسات كردند و با اولين تصويرى كه از پناهى نشان داده شد تشويق بيشتر شد . بهتر است آقاى معلم به هر دليلى كه همراه جواد شمقدرى شده است فيلم زير را ببيند. در فيلم زير استقبال گرم تماشاگران فستيوال برلين از سخنرانى كامبوزيا پرتوى در پايان اولين نمايش فيلم "پرده"بخوبى مشخص است. اگر تماشاگران فيلم را دوست نداشتند در پايان فيلم نمي نشستند تا دست اندركاران فيلم را اينگونه تشوىق كنند بخوبى در اين تصوير مشخص است حتى يك نفر هم بيرون نرفته است.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: