خانمها و آقایان این هم قسمت پنجم برنامه “در ساعت پنج عصر” https://soundcloud.com…

‫خانمها و آقایان این هم قسمت پنجم برنامه "در ساعت پنج عصر"
https://soundcloud.com/ichripodcasts/episode5


‫در ساعت پنج عصر‬
لبیک یا "کامبیز حسینی"

از اونجا که خیلی‌ خودجوش کامبیز حسینی از صدای آمریکا رفت (اخراج شد یا هرچی‌ دیگه) و از اونجا که شو تلویزیونی پارازیت با استقبال عمومی‌ ملت ایران روبرو شده بود و اون هم خیلی‌ خودجوش قطع شد ما به فریاد "هل من ناصر ینصرنی" کامبیز حسینی "لبیک" میگوییم و از این پس پادکست برنامه "در ساعت پنج عصر" را منتشر می‌کنیم باشد که به قول او:
بنیان قدرت را ققلک دهیم

خانمها و آقایان این هم قسمت پنجم برنامه "در ساعت پنج عصر"
https://soundcloud.com/ichripodcasts/episode5

@[449533018407001:274:Dear Iran]
‫لبیک یا "کامبیز حسینی" از اونجا که خیلی‌ خودجوش کامبیز حسینی از صدای آمریکا رفت (اخراج شد یا هرچی‌ دیگه) و از اونجا که شو تلویزیونی پارازیت با استقبال عمومی‌ ملت ایران روبرو شده بود و اون هم خیلی‌ خودجوش قطع شد ما به فریاد "هل من ناصر ینصرنی" کامبیز حسینی "لبیک" میگوییم و از این پس پادکست برنامه "در ساعت پنج عصر" را منتشر می‌کنیم باشد که به قول او: بنیان قدرت را ققلک دهیم ‬Dear Iran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: