به نوبه خودم بخاطر این که بخشی از مکانیزمی هستم که حقوق زنان را به حاشیه می راند…

‫به نوبه خودم بخاطر این که بخشی از مکانیزمی هستم که حقوق زنان را به حاشیه می راند عذرخواهی میکنم… بخاطر اجحاف های عمدی و غیرعمدی در حق زنانی که نادیده گرفتمشان عذرخواهی میکنم … بخاطر اینکه عمری دغدغه ی برابری خواهی زنان را نادیده گرفتم عذرخواهی میکنم … بخاطر اینکه گاهی در خیالم زنان را به مثابه ی ابژه ای جنسی انگاشته ام عذرخواهی میکنم … بخاطر اینکه حسرت زنان را در آرزوی رفتن به استادیوم، دوچرخه سواری در خیابان و انتخاب نوع پوشش درک نکردم عذرخواهی میکنم … بخاطر قدم هایی که در راه رفع تبعیض جنسیتی برداشته نشدند و قلم هایی که در این باره نگاشته نشدند عذرخواهی میکنم … بخاطر مشارکتم در تصلب بی وزن تعصب و پیش داوری نسبت به باورهای زنان عذرخواهی میکنم …
۸ مارس روز جهانی زن را به تمامی بانوان دنیا، به خصوص زنان محروم و عذاب دیده ی سرزمینم تبریک میگویم.

محسن. ق از مشهد
۸ مارس ۲۰۱۳‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: