رضا خندان در آخرین روز‌های سال ۱۳۹۱ پرسش زیر را در صفحه فیسبوک خود مطرح نمود. نظ…

‫رضا خندان در آخرین روز‌های سال ۱۳۹۱ پرسش زیر را در صفحه فیسبوک خود مطرح نمود. نظر شما چیست؟

وقتی کسی بازداشت می شود مصاحبه با "رسانه" یا "رسانه ها" به موضوع اصلی بازداشت کنندگان تبدیل می شود.

۱ – تهدید بازداشت شونده به مصاحبه کردن
و
۲ – تهدید خانواده و وکیل به مصاحبه نکردن

مصاحبه کردن کار درستی است یا غلط !!؟‬


Timeline Photos
رضا خندان در آخرین روز‌های سال ۱۳۹۱ پرسش زیر را در صفحه فیسبوک خود مطرح نمود. نظر شما چیست؟

وقتی کسی بازداشت می شود مصاحبه با "رسانه" یا "رسانه ها" به موضوع اصلی بازداشت کنندگان تبدیل می شود.

۱ – تهدید بازداشت شونده به مصاحبه کردن
و
۲ – تهدید خانواده و وکیل به مصاحبه نکردن

مصاحبه کردن کار درستی است یا غلط !!؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: