مادر ستار بهشتی‌ : ترا قصاص نخواهم کرد خون بهای فرزندم آزادی زندانیان سیاسی است…

‫مادر ستار بهشتی‌ : ترا قصاص نخواهم کرد خون بهای فرزندم آزادی زندانیان سیاسی است

یکی از هموطنان که به خانه این مادر داغدار رفته بود در گزارش خود آورده : در دیداری که با مادر ستار داشتیم ضمن تشکر از همه گروه ها سازمان ها ، مردم عادی ، زندانیان سیاسی، جنبش های سبز سکولار، خانواده آیت الله منتظری ، شهبانو فرح ، آقای رضا پهلوی ، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی ، جنبش زنان ، مادران صلح ،مادران لاله ، مادران تهران ، که سال نو را به مادر ستار و خانواده او تبریک گفته بودند و خود را در غم او شریک دانسته بودند تشکر و همراهی کرد.‬


Timeline Photos
مادر ستار بهشتی‌ : ترا قصاص نخواهم کرد خون بهای فرزندم آزادی زندانیان سیاسی است

یکی از هموطنان که به خانه این مادر داغدار رفته بود در گزارش خود آورده : در دیداری که با مادر ستار داشتیم ضمن تشکر از همه گروه ها سازمان ها ، مردم عادی ، زندانیان سیاسی، جنبش های سبز سکولار، خانواده آیت الله منتظری ، شهبانو فرح ، آقای رضا پهلوی ، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی ، جنبش زنان ، مادران صلح ،مادران لاله ، مادران تهران ، که سال نو را به مادر ستار و خانواده او تبریک گفته بودند و خود را در غم او شریک دانسته بودند تشکر و همراهی کرد.

http://sepidedam.com/11235

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: