امروز روز یاد آوری ندا آقا سلطان هست. او در تهران هنگامی که در تظاهرات برای اعتر…

‫امروز روز یاد آوری ندا آقا سلطان هست. او در تهران هنگامی که در تظاهرات برای اعتراض به تقلب در انتخابات ۸۸ شرکت کرده بود ، به قتل رسید. مردم آزاده دنیا برای احترام به آزادی برپا ایستید.

کریس دی‌برگ
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲

Today we remember Neda Agha Soltan, murdered in Tehran as she attended a rally objecting to the fraudulent election of Ahmandinejad…."People of the world, stand up for Freedom

Chris De Burgh
Thursday, 20 june, 2013‬


Timeline Photos
امروز روز یاد آوری ندا آقا سلطان هست. او در تهران هنگامی که در تظاهرات برای اعتراض به تقلب در انتخابات ۸۸ شرکت کرده بود ، به قتل رسید. مردم آزاده دنیا برای احترام به آزادی برپا ایستید.

کریس دی‌برگ
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲

Today we remember Neda Agha Soltan, murdered in Tehran as she attended a rally objecting to the fraudulent election of Ahmandinejad…."People of the world, stand up for Freedom

Chris De Burgh
Thursday, 20 june, 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: