بعد از گذشت ٤ سال هنوز هیچ کس جوابگوی اشکهای این مادر نیست و باز باید بگوید: “ند…

‫بعد از گذشت ٤ سال هنوز هیچ کس جوابگوی اشکهای این مادر نیست و باز باید بگوید: "ندا جان هیچ چیز نمی توانم بگویم …"
٣٠ خرداد ٩٢ چهارمین سال پر کشیدن ندا‬


‫اشکهای مادر ندا در چهارمین سالگردش، بهشت زهرا – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫بعد از گذشت ٤ سال هنوز هیچ کس جوابگوی اشکهای این مادر نیست و باز باید بگوید که ندا جان هیچ چیز نمی توانم بگویم ٣٠ خرداد ٩٢ چهارمین سال پر کشیدن ندا‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: