اولين مصاحبه جعفر پناهى بعد از گذشت سه سال از حكم محكوميت پناهى : مايكل مور گفت”…

‫اولين مصاحبه جعفر پناهى بعد از گذشت سه سال از حكم محكوميت پناهى : مايكل مور گفت" ديدارى با سفير ايران در سازمان ملل پيش آمد.
سفير رفتار و برخورد بسيار خوبى با من داشت و از فيلمهاى من بيش از حد تعريف كرد. به او گفتم جناب سفير، اگر من ايرانى بودم همينقدر از من تعريف مىكرديد؟
چرا ايــن احترامى را كــه الان به من مىگذاريد به فيلمســازان خودتان نمىگذاريد؟ شــما اول بايد به آنها احتــرام بگذاريد. اول بايد با فيلمســازان ايرانى برخورد مناسبى داشته
باشيد اينقدر به من نگوييد كه چقدر كارتان را دوست دارم. شما بايد كار فيلمسازان ايرانى امثال آقاى پناهى را دوست داشته باشيد.‬


‫جعفر پناهی در گفت‌وگو با «شرق»: عضویت در«آکادمی اسکار» فرصتی برای معرفی سینمای ایران – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫اولين مصاحبه جعفر پناهى بعد از گذشت سه سال از حكم محكوميت پناهى‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: