نوریزاد: محروم کردن یک هنرمند از ابرازهنرش، اگرجفا به خلاقیت خداوند نباشد، واگرج…

‫نوریزاد: محروم کردن یک هنرمند از ابرازهنرش، اگرجفا به خلاقیت خداوند نباشد، واگرجفا به خود هنرمند وجامعه ی هنری نباشد، حتماً جفا به ساحت هنراست. هیچ حکومت شدیداً پلیسیِ کمونیستی نیز تا کنون نتوانسته راه گریزتخیل را دربهم پیوستن یک اثرهنری مسدود کند. یعنی آنچه را که یک هنرمند برای گریزگاههای اثرهنری خود خلق می کند، آنچنان ازهوشمندی وچفت وبست‌های توبرتوی هنری سرشاراست که هفت پشت حاکمیت هنرگریزنیز نمی تواند ازچند وچون آن سردربیاورد. وجعفرپناهی نیزازطایفه ی هنرمندانی است که : می فهمد. وهمین فهم غلیظ، برای جماعتی آشوبنده وآزاردهنده است.‬


‫جعفرپناهی وآکادمی دلها (محمد نوری زاد) – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫نوریزاد: نخستین باری که استاد جعفرپناهی وهمسرمحترم ایشان را دیدم درزندان اوین ودرسالن ملاقات هفتگی بود‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: