وضعیت جسمانی محمد علی طاهری در سلول انفرادی زندان اوین بسیار وخیم است

‫وضعیت جسمانی محمد علی طاهری در سلول انفرادی زندان اوین بسیار وخیم است


‫وضعیت جسمانی محمد علی طاهری در سلول انفرادی زندان اوین بسیار وخیم است – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫به گزارش حلقه نیوز، محمد علی طاهری ،محقق،نظریه پردازو بنیانگزار عرفان حلقه و طب های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی درسلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین در شرایط وخیم و بسیار نگران کننده جسمی قرار دارد. این نهمین اعتصاب غذای نامبرده در ۲۷ ماه گذشته است که اکنون وارد چهارمین هفته خود شده و بر طبق اخبار رسی…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: