گذرنامه محمد رسول اف کارگردان نامدار سینمای ایران در فرودگاه خمینی توسط ماموران…

‫گذرنامه محمد رسول اف کارگردان نامدار سینمای ایران در فرودگاه خمینی توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شد. از این سینماگر سرشناس ایرانی خواسته شده است تا هفته آینده برای پاره‌ای از توضیحات به وزارت اطلاعات مراجعه کند.‬


‫گذرنامه محمد رسول اف در بدو ورود به ایران ضبط شد – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫گذرنامه محمد رسول اف کارگردان نامدار سینمای ایران در فرودگاه خمینی توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شد‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: