عدم پیگری مرگ یک دختر دانشجو ، تجمع اعتراضی دانشجویان بوعلی را در پی داشت پس از…

‫عدم پیگری مرگ یک دختر دانشجو ، تجمع اعتراضی دانشجویان بوعلی را در پی داشت

پس از سپری شدن دو روز از مرگ مشکوک یک دانشجوی دختر دانشگاه بوعلی بە نام سحر چوینی، بیش از هزار نفر از دانشجویان این دانشگاه در اعتراض بە عدم پیگیری مسئولین دانشگاه و بی مبالاتی بە نسبت مرگ وی در محوطە دانشگاه تجمعی اعتراضی را برپا کردند.
خبرنگار کُردپا بە نقل از تعدادی از دانشجویان در این رابطە گزارش داد: مسئولین بدون دریافت هیچ نتیجە تحیقاتی، علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردەاند و این در حالی است کە تاکنون ادارە پزشکی قانونی هیچ نتیجەای را مبنی بر دلیل مرگ سحر چوینی اعلام نکرد ە است.


‫عدم پیگری مرگ یک دختر دانشجو ، تجمع اعتراضی دانشجویان بوعلی را در پی داشت – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫پس از سپری شدن دو روز از مرگ مشکوک یک دانشجوی دختر دانشگاه بوعلی بە نام سحر چوینی، صبح امروز بیش از هزار نفر از دانشجویان این دانشگاه در اعتراض بە عدم پیگیری مسئولین دانشگاه و بی مبالاتی بە نسبت مرگ وی در محوطە دانشگاه تجمعی اعتراضی را برپا کردند. خبرنگار کُردپا بە نقل از تعدادی از دانشجویان در این…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: