خانواده اوین عثمانی، دختر هجده ساله کرد، در مصاحبه با روز آنلاین: قتل عمد است و…

‫خانواده اوین عثمانی، دختر هجده ساله کرد، در مصاحبه با روز آنلاین: قتل عمد است و براساس قانون، دادخواهی شود

آوین اوین عثمانی"نه لباس نیروی انتظامی داشتند نه هیچ نشان و آرمی که مشخص کند از نیروی انتظامی هستند. راه را بر ما بستند و ما به گمان اینکه خرابکار هستند دور زدیم تا فرار کنیم و شلیک کردند.

خواهر ۱۸ ساله من را کشتند و حال می‌گویند شلیک اشتباهی بوده و قتل غیرعمد. در حالیکه قتل عمد بود و ما شکایت کرده‌ایم به امید اینکه عدالت اجرا شود و براساس قانون، دادخواهی شود".‬


‫خانواده اوین عثمانی: قتل عمد است و براساس قانون، دادخواهی شود – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫خانواده اوین عثمانی، دختر هجده ساله کرد، در مصاحبه با روز آنلاین: قتل عمد است و براساس قانون، دادخواهی شودآوین اوین عثمانی"نه لباس نیروی انتظامی داشتند نه هیچ نشان و آرمی که مشخص کند از نیروی انتظامی هستند. راه را بر ما بستند و ما به گمان اینکه خرابکار هستند دور زدیم تا فرار کنیم و شلیک کردند. خواهر…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: