‫محمد نوری زاد: خامنه ای عنصر مطلوب استعمار در ایران است‬
‫هیاهویی که در ایران با پیروزی انقلاب به پا شده و اسمش شد استکبار ستیزی یا آمریکا ستیزی یا غرب ستیزی، من شخصاً این ادا و اطوار رو یک فریب بزرگ میدونم … حاکمان ما هیچگاه در این ستیز طنز گونه شون از شعار پا را فراتر نگذاشتند ….‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: